[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    


กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรื่อง : การวางแผนอัตรากำลัง
บทความ             

การวางแผนอัตรากำลัง                                                                              โดย พจนารถ ปิยัสสพันธุ์

                                                                                                 

                การวางแผนกำลังคน หมายถึง การดำเนินการอย่างเป็นระบบ ในการวิเคราะห์และพยากรณ์เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานด้านกำลังคน  เพื่อนำไปสู่การกำหนดวิธีจะจะให้ได้กำลังคนที่มีความรู้ความเหมาะสมและเพียงพอ  ทั้งในด้านจำนวนและคุณภาพ มาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการโดยมีแผนการใช้และพัฒนาคนเหล่านั้น อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อธำรงรักษากำลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์การอย่างต่อเนื่องต่อไป

สิ่งที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับการวางแผนกำลังคน  ดังนี้

                                1.กำลังคนที่มีอยู่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่หรือไม่  คุ้มกับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปหรือไม่

                                2.มีแผนการพัฒนากำลังคนอย่างไร เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

                                3.อัตราการสูญเสียกำลังคน ประเภท ระดับ สายงานใด ก่อให้เกิดปัญหาหรือไม่เพราะเหตุใด

                                4.จะต้องใช้เทคนิคและวิธีการใดในการพยากรณ์กำลังคนจึงจะเหมาะสมและคาดว่าจะได้ผลใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด

                                5.ควรจะวางแผนระยะเวลา เท่าใด 3ปี, 5ปี หรือวางแผนทุกปี

                                6.การสรรหาจะกระทำโดยวิธีใด จึงจะเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาการขาดแคลนกำลังคนได้อย่างดีที่สุด

               

วัตถุประสงค์การวางแผนกำลังคน

                                1.เพื่อให้ได้มาและธำรงรักษากำลังคนไว้ในจำนวนและคุณภาพที่ต้องการ

                                2.ใช้กำลังคนที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

                                3.พยากรณ์ปัญหาเกี่ยวกับกำลังคน

                                4.เตรียมมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกำลังคน

                                5.เป็นจุดเริ่มต้นในการทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับสภาพกำลังคน จะเชื่มโยงไปสู่การเกลี่ยกำลังคน

 

 

 

                                                                                บทความจาก เอกสารประกอบการบรรยาย”การวางแผนกำลังคน”

                    ผู้เขียน : พจนารถ ปิยัสสพันธุ์
หน่วยงาน : กลุ่มบริหารงานบุคล
จันทร์ ที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2554
เข้าชม : 10495
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 7 ครั้ง.


กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 อันดับล่าสุด

      ผู้นำที่พึงประสงค์ ต่อ การบริหารองค์การ Desirable Leaders in Organizational Management. 19 / เม.ย. / 2561
      คติธรรม 19 / ก.ย. / 2554
      คติธรรม 19 / ก.ย. / 2554
      เกร็ดความรู้เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 19 / ก.ย. / 2554
      เกร็ดความรู้เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 19 / ก.ย. / 2554


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก