นางทวีวรรณ  แน่วแน่
รอง ผอ.สพป.สป.2นางสาวรัตนาภรณ์  ชวพัฒนกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โครงการตามแผนปฏิบัติการ

หน่วยงานภายในWasana Jamcharoen
Webmaster : j_wasana@hotmail.com

Ulti Clocks content

สถิติการเยี่ยมชม

217880
วันนี้วันนี้208
เดือนนี้เดือนนี้16128
ทั้งหมดทั้งหมด2178801
3.235.137.159

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

งบดำเนินงาน
เขียนโดย wasana   

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2554 
ข้อมูล    วันที่  14  มีนาคม  2554
ที่ แผนงาน/โครงการ/รายการ โรงเรียน งบประมาณ  ผูกพัน เบิก คงเหลือ หมายเหตุ
               
  งบดำเนินงาน            
1 แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา            
  1.1   โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา            
  เพื่อการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง                  
     -    ค่าจัดจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ร.ร.วัดบางพลีใหญ่กลาง         164,430.00                      -          27,405.00        137,025.00  
   (จำนวน  9  เดือน)   ร.ร.วัดบางพลีใหญ่ใน         164,430.00                      -          36,540.00        127,890.00  
    ร.ร.วัดราษฎร์บูรณะ         164,430.00                      -                         -          164,430.00  
              493,290.00                      -          63,945.00        429,345.00  
    -   ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน            
  สนับสนุนวัสดุ/สื่อหนังสือห้องสมุดฯลฯ ร.ร.คลองบ้านระกาศ           30,000.00                      -                         -            30,000.00  
    ร.ร.วัดสว่างอารมณ์           65,500.00       65,500.00                       -            65,500.00 อยู่ระหว่างตรวจเบิกจ่าย
  สนับสนุนโรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น ร.ร.วัดสว่างอารมณ์           30,000.00       30,000.00                       -            30,000.00 อยู่ระหว่างตรวจเบิกจ่าย
    ร.ร.สุเหร่าคลองใหม่           30,000.00                      -                         -            30,000.00  
    ร.ร.ปากคลองมอญ           30,000.00                      -                         -            30,000.00  
  สนับสนุนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.สป.2         100,000.00                      -                         -          100,000.00  
              285,500.00       95,500.00                       -          285,500.00  
  1.2  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ            
     - ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมฯ            
  สพฐ-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ครั้งที่ 6 ร.ร.ธนสิทธิ์อนุสรณ์           15,580.00                      -          15,580.00                         -    
        สพป.สป.2             5,000.00         5,000.00                       -               5,000.00  
                20,580.00         5,000.00        15,580.00             5,000.00  
     -  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตั้งและปรับปรุงซ่อมแซม ร.ร.ตลาดปากคลองเจ้า             5,100.00                      -            5,100.00                         -    
  ไฟฟ้า ร.ร.วัดสลุด         947,000.00                      -       947,000.00                         -    
              952,100.00                      -       952,100.00    
      -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าประชุม ค่าหนังสือ/สื่อ ร.ร.รัตนโกสินทร์ 9           80,000.00                      -                         -            80,000.00  
  การเรียนรู้ ค่าวัสดุอุปกรณ์              
                80,000.00                      -                         -            80,000.00  
     -  ค่าจ้างนักการภารโรง  จำนวน  11  โรงเรียน โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ         128,016.00                      -          53,340.00          74,676.00  
    โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง           64,008.00                      -          26,670.00          37,338.00  
    โรงเรีรยนวัดสลุด           64,008.00                      -          26,670.00          37,338.00  
    โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย           64,008.00                      -          26,670.00          37,338.00  
    โรงเรียนวัดเสาธงนอก           64,008.00                      -          26,670.00          37,338.00  
    โรงเรียนคลองบางน้ำจืด           64,008.00                      -          26,670.00          37,338.00  
    โรงเรียนเคหะบางพลี 10 ปี ฯ           64,008.00                      -          26,670.00          37,338.00  
    โรงเรีรยนวัดกิ่งแก้ว           64,008.00                      -          26,670.00          37,338.00  
    โรงเรียนวัดบางบ่อ           64,008.00                      -          26,670.00          37,338.00  
    โรงเรียนวัดโคธาราม              64,008.00                      -          26,670.00          37,338.00  
    โรงเรียนเทวะคลองตรง              64,008.00                      -          26,670.00          37,338.00  
               
              768,096.00                      -       320,040.00        448,056.00  
    -  ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง ร.ร.สุเหร่าบ้านไร่(มัธยม)           16,000.00                      -                         -            16,000.00  
    ร.ร.หลวงพ่อปานคลองด่านฯ           16,000.00                      -            4,400.00          11,600.00  
    ร.ร.สุเหร่าบ้านไร่(ประถม)           16,000.00                      -            9,200.00             6,800.00  
    ร.ร.สุเหร่าคลองใหม่           32,000.00                      -                         -            32,000.00  
    ร.ร.สุเหร่าบางกะสี           48,000.00                      -          24,400.00          23,600.00  
    ร.ร.สุเหร่าบางปลา           32,000.00                      -                         -            32,000.00  
                160,000.00                      -          38,000.00        122,000.00  
               
  งบลงทุน            
1 แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา            
  1.1   โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา            
  เพื่อการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง                  
     -    ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ร.ร.วัดบางพลีใหญ่กลาง           300,000.00                      -                        -          300,000.00 อยู่ระหว่างเตรียมประกาศฯ
  และคณิตศาสตร์  ร.ร.คลองบางแก้ว           300,000.00                      -                        -          300,000.00 อยู่ระหว่างประกาศฯ
    ร.ร.วัดราษฎร์บูรณะ           300,000.00                      -                        -          300,000.00 อยู่ระหว่างการเปิดซอง
    ร.ร.วัดบางพลีใหญ่ใน           144,000.00                      -                        -          144,000.00 อยู่ระหว่างเตรียมประกาศฯ
          1,044,000.00                     -                        -       1,044,000.00