[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    


เรื่อง : การดำเนินงานควบคุมภายใน ประจำปี 2562
ผู้เขียน : ลักษมี ลุประสงค์
พุธ ที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 1294


 สรุปขั้นตอนการดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำรายงาน

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ข้อ 6

ของส่วนงานย่อยของกระทรวงศึกษาธิการ

 

1. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.3 ของงวดก่อน แล้วรายงาน    ในแบบติดตาม 
2. สอบถามการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในตามแบบสอบถามการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในในภาคผนวก ค ผลการประเมินองค์ประอบ ของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย  โดยกรอกข้อมูลในแบบรายงาน

3. สรุปข้อมูลจากแบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

4. ตอบแบบสอบถามตามภาคผนวก ง ซึ่งประกอบด้วยแบบสอบถาม 4 ด้าน คือ ด้านการบริหาร ด้านการเงิน การบัญชี ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (ทำเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง)

5. ทำแบบประเมินการควบคุมาภายใน (แบบ ปม.) โดยนำข้อมูลที่เป็นจุดอ่อนที่พบ ที่มีนัยสำคัญมาจากแบบติดตาม ปย. 3 แบบสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย (แบบ ปย.2) และแบบสอบถามการควบคุมาภายใน (ภาคผนวก ง)

6. นำผลจากแบบประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม.) ที่มีจุดอ่อนการควบคุม หรือความเสี่ยงที่มีอยู่และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ช่องที่ 8) ใส่ในแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย งวดปัจจุบัน 

7. นำผลจากการประเมินการควบคุมภายใน ตามแบบ ปม. มาจัดทำหนังสือรับรองการควบคุม   ภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย

8. การประเมินการควบคุมภายในของปีต่อ ๆ ไป ให้นำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามแบบ มาติดตามต่อ หากพบว่ามีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ให้นำมาใส่แบบติดตาม ปย. 3 และดำเนินการเช่นเดียวกันกับขั้นตอนที่ 1 7 ที่ต้องทำทุกปี

หมายเหตุ

1. ผู้ดำเนินการ คือ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน หรือบุคคลที่ผู้บริหารมอบหมาย

2. ขั้นตอนตามข้อ 2 และ 3 แบบสอบถามการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ในภาคผนวก ค สามารถใช้แทนแบบ ปย. 2 1 ได้โดยนำข้อสรุปท้ายแบบสอบถามมาสรุปลงในแบบรายงาน

3.             หากมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในภารกิจหลักของหน่วยงาน ให้นำมาประเมินในแบบฟอร์มด้วย

4.              แบบสอบถามในภาคผนวก ง เป็นเครื่องมือช่วยในการประเมินการควบคุม ไม่จำเป็นต้องทำทุกส่วนงานย่อย แต่ฝ่ายอำนวยการควรทำแบบสอบถามในภาคผนวก ง ทุกด้าน

สรุปการจัดทำแบบรายงานการประเมินในระดับส่วนงานย่อย และระดับองค์กร

 1.             สรุปแบบการประเมินที่ส่วนงานย่อยต้องทำ

1.1      แบบประเมินการควบคุม (แบบ ปม.)

1.2       แบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงภายในของงวดก่อน(ถ้ามี)

1.3       แบบสอบถามการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ในภาคผนวก ค

1.4        แบบสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ในระดับส่วนงานย่อย 

1.5       แบบสอบถามการควบคุมภายใน 4 ด้าน ตามภาคผนวก ง (พิจารณาตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายอำนวยการควรทำทั้ง 4 ด้าน)

1.6        หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย

1.7                               แผนการปรับปรุงภายในของงวดปัจจุบัน ในระดับส่วนงานย่อย (ถ้ามี)

2.             สรุปแบบรายงานการประเมินที่ส่วนงานย่อยต้องจัดส่งหน่วยรับตรวจ

2.1                              แบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงภายในของงวดก่อน

2.2       แบบสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ในระดับส่วนงานย่อย 

2.3       หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย 

2.4       แผนการปรับปรุงภายในของงวดปัจจุบันในระดับส่วนงานย่อย (ถ้ามี)

3. สรุปแบบรายงานการประเมินที่หน่วยรับตรวจต้องส่งให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้กำกับดูแล

    3.1 แบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงภายในระดับองค์กรของงวดก่อน

    3.2 แบบสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ในระดับองค์กร 

    3.4 แผนการปรับปรุงภายในของงวดปัจจุบัน ในระดังองค์กร

 

หมายเหตุ 1. แบบรายงานระดับองค์ก เป็นการประมวลผลรายงานจากส่วนงานย่อย (กลุ่มงาน/ฝ่ายต่าง ๆ และ สตรข.) เป็นภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ

                   2. รายละเอียดคำแนะนำการจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 และแบบรายงาน

                     ต่าง ๆ     สามารถดูรายละเอียดในเว็บไซด์ของ สตง. ที่ www.oag.go.thข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      การดำเนินงานควบคุมภายใน ประจำปี 2562 3 / ก.ค. / 2562
      ติดตามพุธเช้า ข่าวสพฐ. 2 / ก.ค. / 2562
      โครงการเครือข่าย เผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนา 7 / ส.ค. / 2555
      facebook เครือข่ายนิเทศออนไลน์ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ 27 / ก.ค. / 2555
      facebook เพื่อการประชาสัมพันธ์ 17 / ก.ค. / 2555


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก