[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    


วิชาการ
เรื่อง : ครูกับการวิจัยในชั้นเรียนครูกับการวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน คือ กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างครูและนักเรียน และบทบาทครู คือ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรให้กับนักเรียนทั้งชั้น    โดยการวิจัยในชั้นเรียนเป็นกระบวนการในการแก้ปัญหาหรือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่ครูรับผิดชอบอย่างเป็นระบบ 

การวิจัยในชั้นเรียน เป็นงานวิจัยเล็ก ๆ (Small Scale) ซึ่งครูผู้ดูแลเด็กมุ่งที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาควบคู่ไปกับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกระบวนการวัดผลประเมินผล นั่นคือ การวิจัยในชั้นเรียนซึ่งเป็น               การทดลองยุทธวิธีใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาของครูผู้ดูแลเด็ก ซึ่งคิดค้นขึ้นมาเพื่อพัฒนากิจกรรม                   การเรียนการสอนตามปกติ แต่หวังให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทั้งครูผู้ดูแลเด็ก และเด็กมากที่สุด  

 

สำหรับกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของข้าพเจ้าได้สรุปกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โดยผสมผสาน จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น เสนอเป็นขั้นตอน ดังนี้
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 4 ขั้นตอนคือ
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้
        ขั้นตอนที่ 2 การค้นคว้าหาสาเหตุของปัญหา
        ขั้นตอนที่ 3 การสร้างและพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา
        ขั้นตอนที่ 4 การเผยแพร่ผลการวิจัยในชั้นเรียน


ผู้เขียน : เอกชัยณัฐ เมธีธัญญรัตน์
หน่วยงาน : คลองบางแก้ว
อังคาร ที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2555
เข้าชม : 2501
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 11 ครั้ง.


วิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      ประเทศไทยได้อะไรบ้างจากสมาคมอาเซี่ยน 22 / ต.ค. / 2555
      ความรู้เกี่ยวกับระบบ 3G 22 / ต.ค. / 2555
      คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานการบริหารการศึกษา (ว.17) 18 / ต.ค. / 2555
      ความดันโลหิตสูงสาเหตุเกิดจากอะไร 18 / ต.ค. / 2555
      ภาษาไทยวันคะมำ 26 / ก.ค. / 2555


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก