นางทวีวรรณ  แน่วแน่
รอง ผอ.สพป.สป.2นางสาวรัตนาภรณ์  ชวพัฒนกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โครงการตามแผนปฏิบัติการ

หน่วยงานภายในWasana Jamcharoen
Webmaster : j_wasana@hotmail.com

Ulti Clocks content

สถิติการเยี่ยมชม

217878
วันนี้วันนี้196
เดือนนี้เดือนนี้16116
ทั้งหมดทั้งหมด2178789
3.235.137.159

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2554

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

 

เป้าหมายตามมติ ครม.
ในภาพรวม  (21 กันยายน  2554)
   
รายไตรมาส เป้าหมายตาม ครม. (เปอร์เซ็นต์)
ไตรมาสที่ 1                       20.00
ไตรมาสที่ 2                       44.00
ไตรมาสที่ 3                       68.00
ไตรมาสที่ 4         ไม่น้อยกว่า                       93.00
งบลงทุน             ไม่น้อยกว่า                       72.00
   

 

รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ ณ วันที่  14  มีนาคม  2554

 

  งบดำเนินงาน

  งบลงทุน

  เงินกันเบิกเหลื่อมปี

  งบประมาณเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ 1 (งบแลกเป้า)

 โครงการตามแผนปฏิบัติการ (งบบริหารจัดการ)